Copyright 2021 - ASEAN Study Center of Pibulwitthayalai School Lopburi

asean map

ความเป็นมาของศูนย์อาเซียนศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน(Spirit of ASEAN) เพื่อรองรับปฎิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่ตอบสนองการสร้างเป็นประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย คือ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 54 โรงเรียน

1. Buffer School เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศสมาชิกและสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา(ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาว พม่า กัมพูชาและมาเลเซีย) จำนวน 24 โรงเรียน

2. Sister School เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโรงเรียนที่จะสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกต่างๆ จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน 1 ภาษา คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชาและมาเลเซียน จำนวน 30 โรงเรียน

 

asean about1

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เป็น 1 ใน 54 โรงเรียน ที่ได้รับเลือกให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา Sister School มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน ตึก 6 ชั้น 2 มีพื้นที่ดำเินนการจำนวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน คือ ภาษาพม่า และอีกหนึ่งห้องสำหรับจัดกิจกรรมจัดนิทรรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวประชาคมอาเซียน, ให้บริการนักเรียนและใช้ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานด้วย