Copyright 2021 - ASEAN Study Center of Pibulwitthayalai School Lopburi

asean about2

การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี (Sister School)

วัตถุประสงค์

1. เป้นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน ครูและประชาชน
2. จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน
3. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในโรงเรียน

asean about3 

วิสัยทัศน์

รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน